Organisatie

In de Maria Middelares (voorheen LAM Gods) geloofsgemeenschap is een locatieraad actief, die de lokale zaken behartigt. Die zijn meestal van praktische aard, maar op bepaalde momenten wordt ook meegedacht over meer pastorale zaken. De locatieraad vergadert elke eerste woensdag van de maand. Leden zijn Jan Akerboom, Nora Bakker, Hans Bots, Wilbert van Erp (voorzitter), Leo Onderwater, Ton Schoof en Irma Wijnreder.

De “top” van de organisatie wordt na de fusie van 1 oktober 2012 gevormd door het centrale bestuur van de HH. Petrus en Paulusparochie (HHPP) te Leiden. Zie voor meer informatie www.rkleiden.nl. Het lokale/regionale deel van de taken is overgegaan naar:

Pastoraatgroep van Regio Zuid

Begin 2018 is de Pastoraatgroep van de LAM Gods opgegaan in die van de Regio Zuid, samen met de pastoraatgroepen van de Hartebrug en de Sint Petrus.

De leden van de pastoraatgroep zijn: Els Grijmans (voorzitter/Petrus),  Victoria Twist (Hartebrug) en Wilbert van Erp (Maria Middelares, voorheen LAM Gods)

Met begeleiding vanuit het pastorale team is de PG verantwoordelijk voor een goed verloop van de pastorale activiteiten in de regio. De PG probeert de regio vitaal te houden. Om samen te doen wat we alleen niet meer voor elkaar krijgen. 

Beheercommissie van Regio Zuid

In deze commissie zitten vanuit de Maria Middelares (voorheen Lam Gods) Wilbert van Erp en Ton Schoof (voorzitter). De beheercommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de financiën en het onderhoud van de gebouwen. Ook hier geldt: om samen te doen wat we alleen niet meer voor elkaar krijgen. Dit alles onder de eindverantwoordelijkheid van het centrale parochiebestuur.