Organisatie

In de LAM Gods geloofsgemeenschap is een locatieraad actief, die de lokale zaken behartigt. Die zijn meestal van praktische aard, maar bij de herinrichting van de Maria Middelareskerk en op andere momenten wordt ook meegedacht over meer pastorale zaken. De locatieraad vergadert elke eerste woensdag van de maand. Leden zijn Jan Akerboom, Nora Bakker, Hans Bots, Wilbert van Erp (voorzitter), Leo Onderwater, Ton Schoof en Irma Wijnreder.

De “top” van de organisatie wordt na de fusie van 1 oktober 2012 gevormd door het centrale bestuur van de HH. Petrus en Paulusparochie (HHPP) te Leiden. Zie voor meer informatie www.rkleiden.nl. Het lokale/regionale deel van de taken is overgegaan naar:

Pastoraatgroep van Regio Zuid

Begin 2018 is de Pastoraatgroep van de LAM Gods opgegaan in die van de Regio Zuid, samen met de pastoraatgroepen van de Hartebrug en de Sint Petrus.

De leden van de pastoraatgroep zijn: Els Grijmans (voorzitter/Petrus),  Victoria Twist (PR/Hartebrug), Pauline Backbier (…)  en Wilbert van Erp (LAM Gods)

Met begeleiding van pastoraal werker Marlène Falke is de PG verantwoordelijk voor een goed verloop van de pastorale activiteiten in de regio. De PG probeert de regio vitaal te houden en nieuwe initiatieven te nemen. Om samen te doen wat we alleen niet meer voor elkaar krijgen. 

Beheercommissie van Regio Zuid

In deze commissie zitten vanuit de Lam Gods Wilbert van Erp en Ton Schoof (voorzitter). De beheercommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de financiën en het onderhoud van de gebouwen. Ook hier geldt: om samen te doen wat we alleen niet meer voor elkaar krijgen. Dit alles onder de eindverantwoordelijkheid van het centrale parochiebestuur.