Organisatie

De “top” van de organisatie wordt na de fusie van 1 oktober 2012 gevormd door het centrale bestuur van de HH. Petrus en Paulusparochie (HHPP) te Leiden. Zie voor meer informatie www.rkleiden.nl. Het lokale/regionale deel van de taken is overgegaan naar:

Pastoraatgroep van Regio Zuid

Begin 2018 is de Pastoraatgroep van de LAM Gods opgegaan in die van de Regio Zuid, samen met de pastoraatgroepen van de Hartebrug en de Sint Petrus.

De leden van de pastoraatgroep zijn: Jan Akerboom (voorz/secr), Victoria Twist (PR), Els Grijmans (Petrus), Irma Leune (LAM Gods) en Leny van Loon (Hartebrug).

Met begeleiding van pastoraal werker Marlène Falke is de PG verantwoordelijk voor een goed verloop van de pastorale activiteiten in de regio. Zij zijn de ogen en oren van de geloofsgemeenschappen; spreekt u hen dus aan met vragen, suggesties en zorgen. Zij vormen ook de schakel tussen de werkgroepen en de pastores.

De PG probeert de regio vitaal te houden en nieuwe initiatieven te nemen. Om samen te doen wat we alleen niet meer voor elkaar krijgen. 

Beheercommissie van de LAM Gods, straks Regio Zuid

Deze commissie telt als leden: Hans Bots, Leo Onderwater en Ton Schoof (voorzitter). De positie van penningmeester is per 1-1-2021 helaas vacant omdat Frank Hendriks wegens verhuizing is gestopt. Dat is een groot verlies. De beheercommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de lokale financiën en het onderhoud van de gebouwen. Dit alles onder de eindverantwoordelijkheid van het centrale parochiebestuur.